Kiedy stosować wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty jest oficjalnym pismem, które może skierować wierzyciel do swojego dłużnika. Celem dostarczenia go dłużnikowi jest chęć polubownego załatwienia sprawy. Wezwanie do zapłaty może wysłać każdy wierzyciel bez względu na wysokość zadłużenia. Kiedy dłużnik może spodziewać się otrzymania wezwanie do zapłaty? Podpowiadamy poniżej.

Jak należy dostarczyć wezwanie do zapłaty dłużnikowi?

W obowiązujących przepisach nie ma określonego terminu, w którym należy wysłać wezwanie do zapłaty. Jeśli jednak będzie to trwało zbyt długo, może okazać się, że dług się przedawni. Jeśli nie zostanie przerwany bieg przedawnienia, wtedy dłużnik będzie mógł uchylić się od zaspokojenia roszczenia. Nie ma także określonego tego, jakie elementy powinno zawierać prawidłowo sporządzone wezwanie do zapłaty. Przyjmuje się jednak, że powinny znaleźć się w nim:

  • Data i miejsce
  • Dane wierzyciela i dłużnika
  • Wysokość zadłużenia dłużnika oraz odsetki naliczone od zaległej kwoty
  • Termin spłaty zaległej należności
  • Konsekwencje wynikające z niezastosowania się do pisma np.: skierowanie sprawy do sądu
  • Nazwa i numer dokumentu, na podstawie którego powstała zaległość np.: faktura VAT, umowa

Wierzyciel powinien wysłać wezwanie do zapłaty za potwierdzeniem odbioru pocztą polską. Może je jednak dostarczyć za pomocą poczty elektronicznej lub wiadomości SMS.

Czym się różni zwykłe wezwanie do zapłaty od przedsądowego wezwania do zapłaty?

Zwykłe wezwanie do zapłaty może być pismem rozpoczynającym windykację miękką. Natomiast przedsądowe wezwanie do zapłaty jest pismem wysyłanym na ostatnim etapie windykacji polubownej, jeśli wcześniejsze działania nie skłonią dłużnika do uregulowania swojego długu. Obydwa rodzaje wezwań do zapłaty zwykle poprzedzają inne działania windykacyjne np. dostarczone.: monity, próby kontaktu telefonicznego, wiadomości emailowe oraz SMS. Składają się także z podobnych elementów co zwykłe wezwanie do zapłaty i przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Jeżeli pisma windykacyjne nie przynoszą skutku, wierzyciel może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Każde ze sporządzonych i dostarczonych wezwań do zapłaty, będzie stanowiło w sądzie dowód na to, że wierzyciel próbował polubownie rozwiązać problem nieterminowej spłaty należności.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak powinny wyglądać prawidłowo sporządzone wezwania do zapłaty, sprawdź wzory pism dostępne w systemie do samodzielnej widnykacji Vindicat. To serwis do samodzielnej windykacji dla przedsiębiorców znajdziesz także wzory innych pism windykacyjnych. Wygenerujesz w nim wzory przedsądowych wezwań do zapłaty oraz innych dokumentów. Dzięki temu wysyłając je, będziesz miał pewność, że są prawidłowo przygotowane.

Kiedy przedsądowe wezwanie do zapłaty jest nieważne?

Jeśli dług się przedawni, wtedy przedsądowe wezwanie do zapłaty jest nieważne. Przedawnienie jest terminem, po którego upływie dłużnik może odmówić spłaty zadłużenia. Wierzyciel nie uzyska wtedy prawomocnego nakazu zapłaty ani nie może skierować sprawy do komornika. Jeśli jednak wierzyciel wyśle prośbę do dłużnika o spłatę zaległości w ratach, a dłużnik zgodzi się na to, bieg przedawnienia zostaje przerwany. Do przedawnienia długu, może dojść także, jeśli wierzyciel odsprzeda dług na giełdę długów. W przypadku przedawnienia się roszczeń obowiązują różne terminy: ogólne oraz szczególne.

Jakie zadłużenie może obejmować wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty może dotyczyć każdego długu, który nie jest uregulowany w terminie na podstawie faktury, wynagrodzenia, zapłaty zachowku, abonamentu RTV oraz czynszu i kary umownej. Nie zawsze wynika z zaprzestania spłaty zobowiązania, dłużnik może je otrzymać, jeśli powstanie zaległość związana z terminową płatnością np.: terminowym uregulowaniem kredytu lub pożyczki

Masz dłużników, którzy nie regulują w terminie swoich zobowiązań? Przygotuj przedsądowe wezwanie do zapłaty w serwisie Vindicat.pl. Sprawdź, jakie funkcje ma system służący do samodzielnego monitorowania wierzytelności.